Xã hội tồn tại nhờ niềm tin và phát triển nhờ khoa học Society...

Xã hội tồn tại nhờ niềm tin, và phát triển nhờ khoa học.
-
Society lives by faith, and develops by science.
"Xã hội tồn tại nhờ niềm tin, và phát triển nhờ khoa học. - Society lives by faith, and develops by science."
Danh ngôn khoa học Henri Frederic Amiel
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận