Nghệ thuật là sự lừa gạt đẹp nhất giữa mọi điều dối trá Art...

Nghệ thuật là sự lừa gạt đẹp nhất giữa mọi điều dối trá.
-
Art is the most beautiful deception of all.
"Nghệ thuật là sự lừa gạt đẹp nhất giữa mọi điều dối trá. - Art is the most beautiful deception of all."
Danh ngôn Nghệ Thuật Claude Debussy
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận