Viết ý tưởng ra giấy và nghiên cứu Đừng lãng phí chúng Get your...

Viết ý tưởng ra giấy và nghiên cứu. Đừng lãng phí chúng!
-
Get your ideas on paper and study them. Do not let them go to waste!
"Viết ý tưởng ra giấy và nghiên cứu. Đừng lãng phí chúng! - Get your ideas on paper and study them. Do not let them go to waste!"
Danh ngôn công việc Les Brown
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận