Ví dầu con phụng bay qua Mẹ nói con gà con cũng nói theo

Ví dầu con phụng bay qua
 Mẹ nói con gà con cũng nói theo
"Ví dầu con phụng bay qua Mẹ nói con gà con cũng nói theo"
Tục ngữ ca dao về gia đình
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận