Ví dầu cầu ván đóng đinh Cầu tre lắc lẻo gập ghềnh khó đi...

Ví dầu cầu ván đóng đinh
 Cầu tre lắc lẻo gập ghềnh khó đi.
 Khó đi mẹ dắt con đi
 Con đi trường học mẹ đi trường đời
"Ví dầu cầu ván đóng đinh Cầu tre lắc lẻo gập ghềnh khó đi. Khó đi mẹ dắt con đi Con đi trường học mẹ đi trường đời"
Tục ngữ ca dao về gia đình
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận