Tốt nhất hãy vươn lên trong cuộc sống cũng như rời khỏi yến hội...

Tốt nhất hãy vươn lên trong cuộc sống, cũng như rời khỏi yến hội, không khát, cũng không say.
It is best to rise from life as from a banquet, neither thirsty nor drunken.
"Tốt nhất hãy vươn lên trong cuộc sống, cũng như rời khỏi yến hội, không khát, cũng không say. It is best to rise from life as from a banquet, neither thirsty nor drunken."
Danh ngôn cuộc sống Aristotle
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận