Thành công là một môn khoa học nếu bạn có đủ điều kiện bạn...

Thành công là một môn khoa học; nếu bạn có đủ điều kiện, bạn sẽ có kết quả.
Success is a science; if you have the conditions, you get the result.
"Thành công là một môn khoa học; nếu bạn có đủ điều kiện, bạn sẽ có kết quả. Success is a science; if you have the conditions, you get the result."
Danh ngôn về thành công Oscar Wilde
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận