Người trí thức giải quyết rắc rối bậc anh tài ngăn chặn rắc rối...

Người trí thức giải quyết rắc rối; bậc anh tài ngăn chặn rắc rối.
-
Intellectuals solve problems, geniuses prevent them.
"Người trí thức giải quyết rắc rối; bậc anh tài ngăn chặn rắc rối. - Intellectuals solve problems, geniuses prevent them."
Danh ngôn công việc Albert Einstein
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận