Hát đàn cho rạng đông ra Mai về quan bỏ nhà pha cũng đành...

Hát đàn cho rạng đông ra,
  Mai về quan bỏ nhà pha cũng đành.
"Hát đàn cho rạng đông ra, Mai về quan bỏ nhà pha cũng đành."
Ca dao về Phong tục, tập quán
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận