Đừng bao giờ quyết định những vấn đề lâu dài trong lúc cảm xúc...

Đừng bao giờ quyết định những vấn đề lâu dài trong lúc cảm xúc đang ngắn hạn.
"Đừng bao giờ quyết định những vấn đề lâu dài trong lúc cảm xúc đang ngắn hạn."
Status hay về cuộc sống
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận