Đa số người cả đời chỉ làm được ba việc Dối mình dối người...

Đa số người cả đời chỉ làm được ba việc: Dối mình, dối người, và bị người dối.
"Đa số người cả đời chỉ làm được ba việc: Dối mình, dối người, và bị người dối."
Lời Phật Dạy
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận