Chim đa đa đậu nhánh đa Chồng gần không lấy để lấy chồng xa...

Chim đa đa đậu nhánh đa, 
  Chồng gần không lấy để lấy chồng xa. 
  Một mai cha yếu mẹ già 
  Chén cơm đôi đũa bộ kỷ trà ai dâng?
"Chim đa đa đậu nhánh đa, Chồng gần không lấy để lấy chồng xa. Một mai cha yếu mẹ già Chén cơm đôi đũa bộ kỷ trà ai dâng?"
Tục ngữ ca dao Tình nghĩa vợ chồng
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận