Ai than thở không bao giờ có thời gian người ấy làm được ít...

Ai than thở không bao giờ có thời gian, người ấy làm được ít việc nhất.
"Ai than thở không bao giờ có thời gian, người ấy làm được ít việc nhất."
Danh ngôn sự nghiệp G.Lichtenberg
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận