They always say time changes things but you actually have to change them yourself...

They always say time changes things, but you actually have to change them yourself.
 Họ luôn nói rằng thời gian thay đổi mọi thứ nhưng bạn cần thay đổi chính mình.
"They always say time changes things, but you actually have to change them yourself. Họ luôn nói rằng thời gian thay đổi mọi thứ nhưng bạn cần thay đổi chính mình."
Châm ngôn công việc
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận