Một người có danh dự nếu anh ta giữ mình kiên trì theo đuổi...

Một người có danh dự nếu anh ta giữ mình kiên trì theo đuổi lý tưởng về đạo đức cho dù nó bất tiện, không đem lại lợi lộc hoặc thậm chí là nguy hiểm.
-
A man has honor if he holds himself to an ideal of conduct though it is inconvenient, unprofitable, or dangerous to do so.
"Một người có danh dự nếu anh ta giữ mình kiên trì theo đuổi lý tưởng về đạo đức cho dù nó bất tiện, không đem lại lợi lộc hoặc thậm chí là nguy hiểm. - A man has honor if he holds himself to an ideal of conduct though it is inconvenient, unprofitable, or dangerous to do so."
Danh ngôn tính cách Walter Lippmann
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận