Chim quyên xuống đất ăn trùn Anh hùng lỡ vận lên nguồn đốt than...

Chim quyên xuống đất ăn trùn, 
  Anh hùng lỡ vận lên nguồn đốt than.
  Đốt than thì phải sàng than,
  Làm sao đừng để lấm gan anh hùng.
"Chim quyên xuống đất ăn trùn, Anh hùng lỡ vận lên nguồn đốt than. Đốt than thì phải sàng than, Làm sao đừng để lấm gan anh hùng."
Ca dao về kinh nghiệm sống
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận