Ý nghĩa của cuộc sống là tìm ra tài năng của mình Mục đích...

Ý nghĩa của cuộc sống là tìm ra tài năng của mình. Mục đích của cuộc sống là trao nó đi.
The meaning of life is to find your gift. The purpose of life is to give it away.
"Ý nghĩa của cuộc sống là tìm ra tài năng của mình. Mục đích của cuộc sống là trao nó đi. The meaning of life is to find your gift. The purpose of life is to give it away."
Danh ngôn cuộc sống Pablo Picasso
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận