A real friend is one who walks in when the rest of the world...

A real friend is one who walks in when the rest of the world walks out.
 Người bạn thực sự là người bước vào khi cả thế giới bước ra.
"A real friend is one who walks in when the rest of the world walks out. Người bạn thực sự là người bước vào khi cả thế giới bước ra."
Danh ngôn tình bạn Walter Winchell
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận