Until the great mass of the people shall be filled with the sense of...

Until the great mass of the people shall be filled with the sense of responsibility for each other’s welfare, social justice can never be attained.
 Trước khi số đông con người tràn đầy tinh thần trách nhiệm đối với lợi ích của người khác, công bằng xã hội sẽ chẳng bao giờ đạt được.
"Until the great mass of the people shall be filled with the sense of responsibility for each other’s welfare, social justice can never be attained. Trước khi số đông con người tràn đầy tinh thần trách nhiệm đối với lợi ích của người khác, công bằng xã hội sẽ chẳng bao giờ đạt được."
Danh ngôn cuộc sống Helen Keller

Thêm nội dung

Xem thêm >