Tôi không chắc chắn liệu tôi có thực sự tồn tại hay không Tôi...

Tôi không chắc chắn liệu tôi có thực sự tồn tại hay không. Tôi là tất cả những tác gia mà tôi đã đọc, tất cả những người mà tôi đã gặp, tất cả những phụ nữ mà tôi đã yêu, tất cả những thành phố mà tôi đã đi qua.
I am not sure that I exist, actually. I am all the writers that I have read, all the people that I have met, all the women that I have loved; all the cities I have visited.
"Tôi không chắc chắn liệu tôi có thực sự tồn tại hay không. Tôi là tất cả những tác gia mà tôi đã đọc, tất cả những người mà tôi đã gặp, tất cả những phụ nữ mà tôi đã yêu, tất cả những thành phố mà tôi đã đi qua. I am not sure that I exist, actually. I am all the writers that I have read, all the people that I have met, all the women that I have loved; all the cities I have visited."
Danh ngôn cuộc sống Jorge Luis Borges
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận