There are no real successes without rejection The more rejection you get the better...

There are no real successes without rejection. The more rejection you get, the better you are, the more you learned, the closer you are to your outcome.
 Không có thành công thực sự nào mà không bị phản đối, bạn càng tiến bộ hơn, học hỏi được nhiều hơn, và càng tiến gần hơn đến thành quả của mình.
"There are no real successes without rejection. The more rejection you get, the better you are, the more you learned, the closer you are to your outcome. Không có thành công thực sự nào mà không bị phản đối, bạn càng tiến bộ hơn, học hỏi được nhiều hơn, và càng tiến gần hơn đến thành quả của mình."
Danh ngôn sự nghiệp Anthony Robbins
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận