Nội tâm của đàn ông phức tạp hơn còn nội tâm của đàn bà...

Nội tâm của đàn ông phức tạp hơn, còn nội tâm của đàn bà bất trắc hơn.
"Nội tâm của đàn ông phức tạp hơn, còn nội tâm của đàn bà bất trắc hơn."
Danh ngôn đàn ông Khuyết danh
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận