Những công việc con người làm tốt thường được thực hiện trong căng thẳng...

Những công việc con người làm tốt thường được thực hiện trong căng thẳng và phải hy sinh nhiều tính cá nhân.
-
The better work men do is always done under stress and at great personal cost.
"Những công việc con người làm tốt thường được thực hiện trong căng thẳng và phải hy sinh nhiều tính cá nhân. - The better work men do is always done under stress and at great personal cost."
Danh ngôn công việc William Carlos Williams
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận