Người có một tinh thần sâu sắc cần phải tự đào tạo một cái...

Người có một tinh thần sâu sắc cần phải tự đào tạo một cái học để khám phá những tế nhị của lòng người.
"Người có một tinh thần sâu sắc cần phải tự đào tạo một cái học để khám phá những tế nhị của lòng người."
Danh ngôn tính cách Vauvenargues

Thêm nội dung

Xem thêm >