Một câu niệm Phật tiêu vạn tội Hai chữ Từ bi giải vạn sầu...

Một câu niệm Phật, tiêu vạn tội. Hai chữ Từ bi, giải vạn sầu.
"Một câu niệm Phật, tiêu vạn tội. Hai chữ Từ bi, giải vạn sầu."
Danh ngôn cuộc sống Khuyết danh

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận