Mỗi điều tốt đẹp đều là những điều bắt tay vào khó nhất Each...

Mỗi điều tốt đẹp đều là những điều bắt tay vào khó nhất.
-
Each goodly thing is hardest to begin.
"Mỗi điều tốt đẹp đều là những điều bắt tay vào khó nhất. - Each goodly thing is hardest to begin."
Danh ngôn công việc Edmund Spenser
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận