Lấy điều ăn ở dạy con Dẫu mà gặp tiết nước non xoay vần...

Lấy điều ăn ở dạy con, 
  Dẫu mà gặp tiết nước non xoay vần. 
  Ở cho có đức, có nhân,
  Mới mong thờ tự, được ăn lộc trời.
"Lấy điều ăn ở dạy con, Dẫu mà gặp tiết nước non xoay vần. Ở cho có đức, có nhân, Mới mong thờ tự, được ăn lộc trời."
Ca dao về kinh nghiệm sống
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận