Không phải người sử dụng lao động trả lương Người sử dụng lao động...

Không phải người sử dụng lao động trả lương. Người sử dụng lao động chỉ xử lý tiền bạc. Chính khách hàng mới là người trả lương.
It is not the employer who pays the wages. Employers only handle the money. It is the customer who pays the wages.
"Không phải người sử dụng lao động trả lương. Người sử dụng lao động chỉ xử lý tiền bạc. Chính khách hàng mới là người trả lương. It is not the employer who pays the wages. Employers only handle the money. It is the customer who pays the wages."
Danh ngôn kinh doanh Henry Ford
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận