Có gió giông hung mới biết tùng bá cứng Nhờ ngọn lửa hồng mới...

Có gió giông hung mới biết tùng bá cứng; 
  Nhờ ngọn lửa hồng mới rõ thức vàng cao.  
  Thuyền quyên sánh với anh hào, 
  Có đâu thả lý gieo đào như ai?
"Có gió giông hung mới biết tùng bá cứng; Nhờ ngọn lửa hồng mới rõ thức vàng cao. Thuyền quyên sánh với anh hào, Có đâu thả lý gieo đào như ai?"
Tục ngữ ca dao Tình nghĩa vợ chồng
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận