Cái gì cũng có giới hạn quặng sắt không thể giáo dục được thành...

Cái gì cũng có giới hạn - quặng sắt không thể giáo dục được thành vàng.
-
Everything has its limit - iron ore cannot be educated into gold.
"Cái gì cũng có giới hạn - quặng sắt không thể giáo dục được thành vàng. - Everything has its limit - iron ore cannot be educated into gold."
Danh ngôn giáo dục Mark Twain
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận