Bản chất giản dị là kết quả tự nhiên của tư tưởng sâu sắc...

Bản chất giản dị là kết quả tự nhiên của tư tưởng sâu sắc.
"Bản chất giản dị là kết quả tự nhiên của tư tưởng sâu sắc."
Danh ngôn tính cách HAZLITT
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận