Anh về Bồ Địch Giếng Vuông No cơm ấm chiếu luông tuồng bỏ em...

Anh về Bồ Địch , Giếng Vuông , 
  No cơm, ấm chiếu luông tuồng bỏ em.
"Anh về Bồ Địch , Giếng Vuông , No cơm, ấm chiếu luông tuồng bỏ em."
Tục ngữ ca dao về Tình yêu

Thêm nội dung

Xem thêm >