Anh có yêu cuộc sống không Vậy đừng lãng phí thời gian vì đó...

Anh có yêu cuộc sống không? Vậy đừng lãng phí thời gian, vì đó là vật liệu của cuộc sống.
Dost thou love life? Then do not squander time, for that is the stuff life is made of.
"Anh có yêu cuộc sống không? Vậy đừng lãng phí thời gian, vì đó là vật liệu của cuộc sống. Dost thou love life? Then do not squander time, for that is the stuff life is made of."
Danh ngôn cuộc sống Benjamin Franklin
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận