Ai ai cũng có duyên phần Bon chen mặc kẻ tảo tần thây ai...

Ai ai cũng có duyên phần, 
  Bon chen mặc kẻ, tảo tần thây ai.
"Ai ai cũng có duyên phần, Bon chen mặc kẻ, tảo tần thây ai."
Tục ngữ ca dao về Tình yêu
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận