Tôi cho rằng phần lớn những nỗi thống khổ của nhân loại đều do...

Tôi cho rằng phần lớn những nỗi thống khổ của nhân loại đều do con người tự gây ra vì đánh giá nhầm giá trị của nhiều điều.
-
I conceive that the great part of the miseries of mankind are brought upon them by false estimates they have made of the value of things.
"Tôi cho rằng phần lớn những nỗi thống khổ của nhân loại đều do con người tự gây ra vì đánh giá nhầm giá trị của nhiều điều. - I conceive that the great part of the miseries of mankind are brought upon them by false estimates they have made of the value of things."
Danh ngôn cuộc sống Benjamin Franklin

Thêm nội dung

Xem thêm >