Thuận vợ thuận chồng tát biển Đông cũng cạn Thuận bè thuận bạn tát...

Thuận vợ thuận chồng tát biển Đông cũng cạn.
 Thuận bè thuận bạn tát cạn biển Đông.
"Thuận vợ thuận chồng tát biển Đông cũng cạn. Thuận bè thuận bạn tát cạn biển Đông."
Tục ngữ ca dao về gia đình
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận