Ta chỉ hiểu được cuộc sống khi ngoảnh lại phía sau nhưng để sống...

Ta chỉ hiểu được cuộc sống khi ngoảnh lại phía sau; nhưng để sống, ta phải tiến về phía trước.
Life can only be understood backwards; but it must be lived forwards.
"Ta chỉ hiểu được cuộc sống khi ngoảnh lại phía sau; nhưng để sống, ta phải tiến về phía trước. Life can only be understood backwards; but it must be lived forwards."
Danh ngôn cuộc sống Soren Kierkegaard
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận