Success is not final failure is not fatal it is the courage to continue...

Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts.
 Thành công không phải là cuối cùng, thất bại không phải là chết người: lòng can đảm đi tiếp mới quan trọng.
"Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts. Thành công không phải là cuối cùng, thất bại không phải là chết người: lòng can đảm đi tiếp mới quan trọng."
Danh ngôn sự nghiệp Winston Churchill
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận