Sự trưởng thành là khả năng làm công việc dù có dưới sự giám...

Sự trưởng thành là khả năng làm công việc dù có dưới sự giám sát hay không; kết thúc công việc một khi nó bắt đầu; mang theo tiền mà không tiêu; và khả năng chịu đựng sự bất công mà không muốn trả đũa.
Maturity is the ability to do a job whether you're supervised or not; finish a job once it's started; carry money without spending it; and the ability to bear an injustice without wanting to get even.
"Sự trưởng thành là khả năng làm công việc dù có dưới sự giám sát hay không; kết thúc công việc một khi nó bắt đầu; mang theo tiền mà không tiêu; và khả năng chịu đựng sự bất công mà không muốn trả đũa. Maturity is the ability to do a job whether you're supervised or not; finish a job once it's started; carry money without spending it; and the ability to bear an injustice without wanting to get even."
Danh ngôn cuộc sống Pauline Phillips
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận