Sự trưởng thành là khả năng làm công việc dù có dưới sự giám...

Sự trưởng thành là khả năng làm công việc dù có dưới sự giám sát hay không; kết thúc công việc một khi nó bắt đầu; mang theo tiền mà không tiêu; và khả năng chịu đựng sự bất công mà không muốn trả đũa.
Maturity is the ability to do a job whether you're supervised or not; finish a job once it's started; carry money without spending it; and the ability to bear an injustice without wanting to get even.
"Sự trưởng thành là khả năng làm công việc dù có dưới sự giám sát hay không; kết thúc công việc một khi nó bắt đầu; mang theo tiền mà không tiêu; và khả năng chịu đựng sự bất công mà không muốn trả đũa. Maturity is the ability to do a job whether you're supervised or not; finish a job once it's started; carry money without spending it; and the ability to bear an injustice without wanting to get even."
Danh ngôn cuộc sống Pauline Phillips

Thêm nội dung

Xem thêm >