Sự hối hận sau một cuộc chiến không cần thiết rất lớn Great is...

Sự hối hận sau một cuộc chiến không cần thiết rất lớn.
-
Great is the guilt of an unnecessary war.
"Sự hối hận sau một cuộc chiến không cần thiết rất lớn. - Great is the guilt of an unnecessary war."
Danh ngôn cuộc sống John Adams

Thêm nội dung

Xem thêm >