Sự can đảm là đức hạnh vĩ đại nhất trong mọi loại đức hạnh...

Sự can đảm là đức hạnh vĩ đại nhất trong mọi loại đức hạnh, bởi nếu bạn không có sự can đảm, bạn có thể sẽ không có cơ hội phát huy tất cả những thứ còn lại.
-
Courage is the greatest of all virtues, because if you haven't courage, you may not have an opportunity to use any of the others.
"Sự can đảm là đức hạnh vĩ đại nhất trong mọi loại đức hạnh, bởi nếu bạn không có sự can đảm, bạn có thể sẽ không có cơ hội phát huy tất cả những thứ còn lại. - Courage is the greatest of all virtues, because if you haven't courage, you may not have an opportunity to use any of the others."
Danh ngôn tính cách Samuel Johnson
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận