Người không có đạo đức giống như con thú hoang bị thả rông vào...

Người không có đạo đức giống như con thú hoang bị thả rông vào thế giới.
-
A man without ethics is a wild beast loosed upon this world.
"Người không có đạo đức giống như con thú hoang bị thả rông vào thế giới. - A man without ethics is a wild beast loosed upon this world."
Danh ngôn tính cách Albert Camus
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận