Một người phụ nữ cũng giống như một túi trà bạn không thể nói...

Một người phụ nữ cũng giống như một túi trà - bạn không thể nói cô ta mạnh mẽ thế nào cho tới khi đặt cô ta vào nước nóng.
-
A woman is like a tea bag - you can't tell how strong she is until you put her in hot water.
"Một người phụ nữ cũng giống như một túi trà - bạn không thể nói cô ta mạnh mẽ thế nào cho tới khi đặt cô ta vào nước nóng. - A woman is like a tea bag - you can't tell how strong she is until you put her in hot water."
Danh ngôn phụ nữ Eleanor Roosevelt
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận