Mọi nỗ lực bán hàng đều có năm trở ngại cơ bản nhu cầu...

Mọi nỗ lực bán hàng đều có năm trở ngại cơ bản: nhu cầu, tiền bạc, độ gấp gáp, mong muốn, và sự tin tưởng.
Every sale has 5 basic obstacles: need, money, hurry, desire, trust.
"Mọi nỗ lực bán hàng đều có năm trở ngại cơ bản: nhu cầu, tiền bạc, độ gấp gáp, mong muốn, và sự tin tưởng. Every sale has 5 basic obstacles: need, money, hurry, desire, trust."
Danh ngôn kinh doanh Zig Ziglar
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận