Không người phụ nữ nào già đi qua tuổi mười tám trong trái tim...

Không người phụ nữ nào già đi qua tuổi mười tám trong trái tim mình.
-
No woman ever ages beyond eighteen in her heart.
"Không người phụ nữ nào già đi qua tuổi mười tám trong trái tim mình. - No woman ever ages beyond eighteen in her heart."
Danh ngôn phụ nữ Robert A Heinlein
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận