Không có tài năng vĩ đại nào thiếu đi được ý chí mạnh mẽ...

Không có tài năng vĩ đại nào thiếu đi được ý chí mạnh mẽ.
-
There is no such thing as a great talent without great will power.
"Không có tài năng vĩ đại nào thiếu đi được ý chí mạnh mẽ. - There is no such thing as a great talent without great will power."
Danh Ngôn trí tuệ Balzac
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận