Không ai trở lại từ cái chết không ai bước vào thế giới mà...

Không ai trở lại từ cái chết, không ai bước vào thế giới mà không cất tiếng khóc; không ai được hỏi liệu mình có muốn bước vào cuộc sống không, hay khi nào thì mình muốn rời đi.
No one comes back from the dead, no one has entered the world without crying; no one is asked when he wishes to enter life, nor when he wishes to leave.
"Không ai trở lại từ cái chết, không ai bước vào thế giới mà không cất tiếng khóc; không ai được hỏi liệu mình có muốn bước vào cuộc sống không, hay khi nào thì mình muốn rời đi. No one comes back from the dead, no one has entered the world without crying; no one is asked when he wishes to enter life, nor when he wishes to leave."
Danh ngôn cuộc sống Soren Kierkegaard
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận