If A is success in life then A equals x plus y plus z...

If A is success in life, then A equals x plus y plus z. Work is x; y is play; and z is keeping your mouth shut.
 Albert Einstein
"If A is success in life, then A equals x plus y plus z. Work is x; y is play; and z is keeping your mouth shut. Albert Einstein"
Châm ngôn công việc
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận