Hãy nghĩ mình đang ở trên bờ của thành công vô tiền khoáng hậu...

Hãy nghĩ mình đang ở trên bờ của thành công vô tiền khoáng hậu. Cả một cuộc đời trong sáng và huy hoàng đang nằm chờ phía trước. Hãy đạt được nó! Hãy đạt được nó!
Think of yourself as on the threshold of unparalleled success. A whole, clear, glorious life lies before you. Achieve! Achieve!
"Hãy nghĩ mình đang ở trên bờ của thành công vô tiền khoáng hậu. Cả một cuộc đời trong sáng và huy hoàng đang nằm chờ phía trước. Hãy đạt được nó! Hãy đạt được nó! Think of yourself as on the threshold of unparalleled success. A whole, clear, glorious life lies before you. Achieve! Achieve!"
Danh ngôn về thành công Andrew Carnegie
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận