Hãy làm miếng bọt biển trước những trải nghiệm mới Nếu bạn muốn có...

Hãy làm miếng bọt biển trước những trải nghiệm mới. Nếu bạn muốn có thể thể hiện chúng tốt, đầu tiên bạn phải hấp thụ chúng tốt.
Be like a sponge when it comes to each new experience. If you want to be able to express it well, you must first be able to absorb it well.
"Hãy làm miếng bọt biển trước những trải nghiệm mới. Nếu bạn muốn có thể thể hiện chúng tốt, đầu tiên bạn phải hấp thụ chúng tốt. Be like a sponge when it comes to each new experience. If you want to be able to express it well, you must first be able to absorb it well."
Danh ngôn cuộc sống Jim Rohn
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận